เกี่ยวกับโรงเรียน
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    ปรัชญาโรงเรียน
    ตารางสอน
    แผนที่โรงเรียน
    โลโก้โรงเรียน
    สัญลักษณ์
    ติดต่อโรงเรียน
    ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
    คณะผู้บริหาร
    ครูอาจารย์
    ครูพิเศษ
    เจ้าหน้าที่
    แม่บ้านพ่อบ้าน
หน่วยงาน
    ฝ่ายสำนักบริหาร
    ฝ่ายบริการ
    ฝ่ายวิชาการ
    ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม
    การเงิน การบัญชี
    ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
หมวด
    การตลาด
    การบัญชี
    คอมพิวเตอร์
    สารสนเทศ
    ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
การสมัครเรียน
    การสมัครเรียน ประจำปี 2557
งานวิจัย
    งานวิจัย อาจารย์จารุวรรณ


จำนวนผู้เข้าชม


Untitled Document
ข่าวสาร
      วันครู พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน
วันครู ครั้งที่ 61 ปีพ.ศ.2560 รางวัลครูดีครูเด่น วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ DBAC ได้รับรางวัลวันครูโดยมี ม.แจ๊ค อ.แจ๊ส อ.ดี้ อ.ติ๋ม ม.พิชิต..

16 ม.ค. 2560
      มอบรางวัลแข่งบอล
หมวดการตลาดและนักศึกษาที่ได้ทำโครงการจัดแข่งบอลในวิทยาลัยและได้มอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศต่างๆ..

15 ก.ค. 2559
      อบรมจิตวิญญาณครูคาทอลิก
DBAC ได้รับอบรมจิตวิญญาณครูคาทอลิก ที่โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา ชลบุรี เพื่อเสริมสร้างความเป็นครู..

18 มิ.ย. 2559
      มอบเกียรติบัตรเด็กไม่ขาดเรียนหมวดบัญชี
ทางวิทยาลัยได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ประพฤติตนดี และไม่ขาดเรียน..

18 ม.ค. 2559
      กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ชลบุรี ได้มาร่วมตรวจสอบ กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. เพื่อให้ได้คุณภาพมาก และถูกต้อง..

11 ส.ค. 2558
กิจกรรม
      กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา2560
ทางวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ได้จัดการแข่งขันกีฬามี ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสกิตบอล เปตอง และ กีฑาต่างๆ..

11 ส.ค. 2560
      กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560
DBAC จัดกิจกรรมวันแม่ ให้แด่นักเรียนและนักศึกษาเพื่อให้แม่และลูกๆได้สำนึกในบุญคุณของแม่..

11 ส.ค. 2560
      โครงการอบรม Photoshop Paint Splash
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 ได้จัดอบรมโครงการนอกสถานที่ให้ โรงเรียนจั่นอนุสรณ์ สอนน้องระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3..

9 ส.ค. 2560
      จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
วิทยาลัย DBAC ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และทำบุญถวายภัตตาหารเพล..

27 ก.ค. 2560
      โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและหนีไฟ
เทศบาลบ้านสวนจัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟเพื่อในนักเรียนนักศึกษาได้รู้..

27 ก.ค. 2560
ศึกษาดูงาน
      FLP ดูงาน Pattaya Park
หมวดภาษาต่างประเทศ นำโดยคณะจารย์ ได้นำนักเรียนนักศึกษา ดูงานที่ พัทยาปาร์ค..

10 ต.ค. 2558
      ดูงานสถานีวิจัยประมงศรีราชา
DBAC นำโดยสาขาการตลาด ได้พานักเรียนนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่สถานนีวิจัยประมงศรีราชา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์..

22 ม.ค. 2558
      DBAC ดูงานจิ้วฮวด
การตลาด ดูงานบริษัทจิ้วฮวด จำกัด ตราแม่ครัว ดูการผลิตเครื่องปรุ่งแต่งอาหารต่างๆ และดูเทคโนโลยีการผลิตในโรงงานที่ล้ำสมัย..

20 ม.ค. 2558
      ศึกษาดูงานสถานประกอบการ บริษัท โกลเด้น สปอต อินเตอร์เนชั่นแนล
สาขาการตลาด ระดับชั้น ปวส2 จัดนักศึกษาดูงานให้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ได้รับความรู้ด้านกระบวนการเพาะปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ และ การเก็บรักษา ดูแล การส่งออก การจัดจำหน่าย การบริการ การบริหาร และการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์..

20 พ.ย. 2557
      ศึกษาดูงาน กลุ่มจักสาน พนัสนิคม จักสานใหญ่ที่สุดในโลก
สาขาการตลาด ระดับชั้น ปวส2 จัดนักศึกษาดูงานให้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ได้รับความรู้ด้านกระบวนการผลิตงานหัตถกรรมจากฝีมือคนไทย วิถีชุมชน และงานอาชีพ..

18 พ.ย. 2557
แนะแนว
      แนะแนวโรงเรียนจั่นอนุสรณ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ นำโดย อาจารย์เกวลิน ออกงานแนะแนวเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ณ โรงเรียนจั่นอนุสรณ์ และนักเรียนระดับชั้น ปวช.2..

15 ธ.ค. 2558
      แนะแนวทับร้าง
DBAC ร่วมกับฝ่ายแนะแนว ได้แนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนทับร้าง เพื่อให้ศึกษาต่อทางวิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ..

14 ธ.ค. 2558
      DBAC แนะแนว ปรีชานุศาสน์
DBAC แนะแนว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ จัดกิจกรรม เล่นเกมส์ บิงโก DBAC จัดแจก เพื่อนักเรียน และแนะแนว นำโดย ม.สมพงษ์ ในห้องเรียนอย่างสนุกสนาน..

13 ก.ย. 2557
      แนะแนวบ้านสวนอุดม
DBAC ออกแนะแนว จัดกิจกรรมสร้างความเป็นพี่น้อง ให้นักเรียนบ้านสวนอุดม และเสริมสร้างการเรียนต่ออย่างมืออาชีพให้น้องๆฟังอย่างสนุกสนาน..

22 ส.ค. 2557
      แนะแนวโรงเรียนวุฒิวิทยา
DBAC แนะแนวโรงเรียนวุฒิวิทยา โดยจัดการให้รู้จักถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุริกจ DBAC ในสาขาต่างๆ..

21 ส.ค. 2557


ผู้บริหารโรงเรียน
บาทหลวงวิศิษฏ์ วิเศษเธียรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 


 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ 314/8 หมู่ 5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ (038) 799-851-2 โทรสาร (038) 799-853 ติดต่อมือถือ 081-781-2569 ม.สมพงษ์