กรุณา Login เข้าใช้โปรแกรมประเมินบุคลากร
รหัสบุคลากร
   
 รหัสผ่าน
 
 
รหัสอาจารย์
ชื่อนามสกุล
สถานะการประเมิน
411205025 นางสาวกุณฑลี ปานะเจริญ ยังไม่ประเมิน
411209024 นางอนงค์นุช จ่างแก้ว ยังไม่ประเมิน
412510046 นายพิชิต เอี่ยมวรนิรันดร์ ประเมิน 10 คน จาก 10
412511047 นายพรเทพร์ สุระวิชัย ยังไม่ประเมิน
541211345 อ.จารุวรรณ โสภิพงษ์ ประเมิน 10 คน จาก 10
421409061 นางสาวสุกัลณี กฤษฎาพรรณ ประเมิน 11 คน จาก 10
431417097 นางสาวจันทนา ชมดี ยังไม่ประเมิน
432325138 นายสุรรัช วงศ์เวทย์เสถียร ยังไม่ประเมิน
432521136 นายธาตรี ดวงจิตร ยังไม่ประเมิน
451337161 นายอภิวัฒน์ ศรีคุณ ประเมิน 10 คน จาก 10
451338162 นายสมพงษ์ บัวทอง ประเมิน 10 คน จาก 10
452340165 นางสาวนฤทัย พรประสิทธิ์ ยังไม่ประเมิน
461527172 นางสาวสิริชญา ทวีภัทรวงศ์ ยังไม่ประเมิน
461528173 นางสาวรวงแก้ว วิทยานุกรณ์ ยังไม่ประเมิน
472354188 นางสาวนฤมล ทองคำรักษ์ ยังไม่ประเมิน
472475209 นางศุภวรรณ บรรลือวงศ์ ยังไม่ประเมิน
482361195 นางสาวศรินทิพย์ แซ่จู ยังไม่ประเมิน
501392227 นางสาวเกวลิน หีบแก้ว ประเมิน 10 คน จาก 10
521305240 นางสาวศิวพร เพ็งเพ็ชร ยังไม่ประเมิน